Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Północ > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

W kompetencji Ośrodka leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady miasta stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1.       Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

1)       prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

2)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,

3)       przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

4)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5)       przyznawanie pomocy w naturze,

6)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,

7)       udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,

8)       świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

9)       udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

10)   udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

11)   sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,

12)   pracę socjalną,

13)   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

14)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

15)   udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

16)   diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,

17)   dożywianie dzieci,

18)   sporządzanie sprawozdawczości,

19)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

20)   organizowanie prac społecznie użytecznych.

 

2.       Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

1)       udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

2)       organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,

3)       organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,

4)       udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

5)       prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej,

6)       prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,

7)       przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3.       Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:

1)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2)       opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

4)       organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

5)       prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6)       wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

7)       udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

8)       zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

4.       Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

 
 
Wprowadził Rapcia Krzysztof 16-10-2012
Aktualizujący Rapcia Krzysztof 16-10-2012
Zatwierdzający Gajewski Wojciech 16-10-2012
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2012
Liczba odwiedzin: 1792
Rejestr zmian