Kanał Wyżej
Kompetencje

W kompetencji Ośrodka leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady miasta stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
1.       Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:
1)       prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
3)       przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
4)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5)       przyznawanie pomocy w naturze,
6)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
7)       udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
8)       świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
9)       udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10)   udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
11)   sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
12)   pracę socjalną,
13)   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
14)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
15)   udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
16)   diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
17)   dożywianie dzieci,
18)   sporządzanie sprawozdawczości,
19)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
20)   organizowanie prac społecznie użytecznych.
 
2.       Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1)       udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
2)       organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
3)       organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,
4)       udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
5)       prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej,
6)       prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
7)       przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
3.       Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:
1)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2)       opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
4)       organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5)       prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6)       wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
7)       udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
8)       zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 
4.       Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa