Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Północ > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Zakres działania Ośrodka

Zakres działania Ośrodka

  Drukuj
 

 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 

      Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Porad specjalistycznych udzielają w Filii nr 1 i Filii nr 2 specjaliści

Działu Pomocy Specjalistycznej:

 

- Ds. uzależnień

- Ds. poradnictwa prawnego

- Porady psychologa

 

Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6/61:

 

- Ds. osób bezrobotnych

- Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym

- Ds. rodziny i dzieci

- Ds. osób niepełnosprawnych

 

Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc:

 

- usługowa - usługi pielęgnacyjne i gospodarcze

 

- rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży

 

- instytucjonalna - pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub przedstwiciela ustawowego; zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 - placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie.

 

- finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

 

Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje: - udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień; - udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą; - pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; - pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; - konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne; - pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami); - poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem; - współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.

 

Część swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez ośrodki wsparcia, takie jak:

 

- Dom Samotnej Matki i Dziecka ul. Szymanowskiego 4a, w którym przebywają matki z dziećmi - ofiary przemocy w rodzinie.

 

- Dom Dziennego Pobytu ul. Brzeska 4, który świadczy całodzienną opiekę wraz z posiłkiem, działalnością kulturalną i rehabilitacyjną dla osób starszych.

 

Ośrodek  prowadzi także: Klub „Złotego Wieku” ul. Jagiellońska 56, który oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. Prowadzi działalność kulturalną.

 

Ośrodek oferuje również pomoc w formie usług gospodarczych i opiekuńczych dla osób, wymagających pomocy. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki:

 

- Koordynator usług opiekuńczych, ul. Groszkowskiego 5

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Rapcia Krzysztof 15-05-2008
Aktualizujący Rapcia Krzysztof 16-10-2012
Zatwierdzający Gajewski Wojciech 16-10-2012
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2012
Liczba odwiedzin: 4935
Rejestr zmian