Kanał Wyżej
Zakres działania Ośrodka

 
Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
 
      Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Porad specjalistycznych udzielają w Filii nr 1 i Filii nr 2 specjaliści
Działu Pomocy Specjalistycznej:
 
- Ds. uzależnień
- Ds. poradnictwa prawnego
- Porady psychologa
 
Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6/61:
 
- Ds. osób bezrobotnych
- Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
- Ds. rodziny i dzieci
- Ds. osób niepełnosprawnych
 
Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc:
 
- usługowa - usługi pielęgnacyjne i gospodarcze
 
- rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży
 
- instytucjonalna - pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub przedstwiciela ustawowego; zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 - placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie.
 
- finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
 
Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje: - udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień; - udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą; - pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; - pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; - konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne; - pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami); - poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem; - współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.
 
Część swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez ośrodki wsparcia, takie jak:
 
- Dom Samotnej Matki i Dziecka ul. Szymanowskiego 4a, w którym przebywają matki z dziećmi - ofiary przemocy w rodzinie.
 
- Dom Dziennego Pobytu ul. Brzeska 4, który świadczy całodzienną opiekę wraz z posiłkiem, działalnością kulturalną i rehabilitacyjną dla osób starszych.
 
Ośrodek  prowadzi także: Klub „Złotego Wieku” ul. Jagiellońska 56, który oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. Prowadzi działalność kulturalną.
 
Ośrodek oferuje również pomoc w formie usług gospodarczych i opiekuńczych dla osób, wymagających pomocy. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki:
 
- Koordynator usług opiekuńczych, ul. Groszkowskiego 5
 
 
 
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zakres działania Ośrodka
Rejony ulic dla Filii nr 1
Rejony ulic dla Filii nr 2

Wersja standardowa